Skip to content

johan van bever

advertentie
Ook de leden van de oppositie moeten betrokken worden in huldigingen en vieringen van huwelijksjubilea. Omdat dit nu een exclusieve zaak is van het schepencollege dienden SVVO en Groen! een klacht in bij de gouverneur en die geeft de oppositiepartijen gelijk.

Het College van Burgemeester en Schepenen bezorgt nu de lijst van jubilarissen aan een gemeenteraadslid van de meerderheid. Die contacteert alle huwelijksjubilarissen telefonisch met de vraag of een afvaardiging van het schepencollege de jubilarissen mag komen vieren. ‘Als de gemeente de feestvierders in de bloemen wil zetten dat moet dat vanuit de administratie gebeuren en niet door de politiekers’ reageert Barbara Redant van Groen!.

Carine Schamp van SVVO vindt het niet correct dat sommigen wel en anderen niet mogen weten wie gevierd wordt. In zijn antwoord verwijst de gouverneur naar een beleidsstandpunt van de Minister van Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois. Die stelt dat ‘het college van burgemeester en schepenen strikt juridisch de bevolkingsregisters niet mag raadplegen om een lijst aan te leggen van de huwelijksjubilea. Dergelijke lijst mag evenmin worden bezorgd aan de gemeenteraadsleden’.

‘Het sturen van gelukwensen is geen individuele zaak van de burgemeester, een schepen of een gemeenteraadslid’ vervolgt Filip Michiels. 'Gelukwensen kunnen enkel worden overgebracht wanneer de voltallige gemeenteraad hierbij wordt betrokken. Op de volgende gemeenteraad wordt een punt toegevoegd over hoe het gemeentebestuur in de toekomst de jubilarissen zou kunnen vieren.'

Ook in andere gemeenten wordt soms een gelijkaardige discussie gevoerd. Om een en ander uit te klaren overlegt minister Bourgeois op 10 maart met de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.