Skip to content

johan van bever

advertentie
Er komen geen oversteekplaatsen voor voetgangers aan het station van Scheldewindeke en ter hoogte van het gemeentehuis in Oosterzele. Als de gemeente daar oversteekplaatsen wil, dan moet het de weg maar overnemen van het Vlaams gewest. Dat zegt Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits op een vraag van Vlaams Parlementsliud Egbert Lachaert.

De gemeente vroeg voor beide locaties een oversteekplaats. Ter hoogte van het station van Scheldewindeke is de N415 relatief gemakkelijk te kruisen is en rekening houdend met de beperkte opstelruimte tussen de spoorweg en de voorgestelde voetgangersoversteekplaats wordt gekozen deze niet aan te leggen. De huidige toestand blijft behouden.

Het aanbrengen van een zebrapad in de zone 30 ter hoogte van het gemeentehuis werd eveneens besproken op de Provinciaal Commissie Verkeersveiligheid. Het aanbrengen van een zebrapad in een zone 30 werd tijdens deze zitting niet aanvaard. Gelet op de lage snelheid in een zone 30 kan men stellen dat het niet wenselijk is om voor de veiligheid van de voetgangers speciale voetgangersoversteken te voorzien want men loopt zo het risico om het principe van de nodige aandacht voor de voetgangers in de volledige zone 30 sterk uit te hollen. De voetgangersoversteekplaatsen zouden immers kunnen suggereren dat enkel deze plaatsen geschikt zijn om de weg in een zone 30 over te steken. Voetgangers hebben echter het recht om overal in een zone 30 de weg veilig over te steken. Bij scholen in een zone 30 schoolomgeving  kan van dit principe evenwel afgeweken worden omwille van educatieve doeleinden, ook rekening houdend met de voetgangersintensiteit op die specifieke locatie in de zone 30 schoolomgeving.

Het is van belang om een wildgroei aan maatregelen op voorstel van gemeentebesturen of lokale politie te vermijden. 'Voorstellen van de gemeenteraad kunnen niet zonder meer geïmplementeerd worden op gewestwegen. Gezien de verkeersintensiteiten en de rol van de N415 behoort de overname van deze weg door de gemeente Oosterzele eventueel tot de mogelijkheden. AWV geeft te kennen dat een voorstel in die zin aan de gemeente overgemaakt kan worden'.