Skip to content

johan van bever

advertentie

Het stadsbestuur van Zottegem heeft advies gegevenvoor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Zottegem dat opgemaakt wordt door het provinciebestuur. Vooral wat betreft het deelgebied Spelaan zijn er opmerkingen. Daarin zegt het stadsbestuur dat de nabestemming van Krypton en Sotto’s best in de lijn van oorspronkelijke gewestplanbestemming zou liggen, namelijk ambachtelijke bedrijvigheid of KMO’s. Het stadsbestuur wenst in die omgeving geen kleinschalige handelsfunctie teneinde de handelsactiviteiten in het centrum van Zottegem te beschermen.

Indien tijdens het planningsproces de nog ontbrekende uitvoeringsbesluiten betreffende de planbatenheffing zouden goedgekeurd worden, is het schepenollege van Zottegem evenwel voorstander van een nabestemming als woongebied, in overeenstemming met de onmiddellijke omgeving. De huidige minimale bruto-oppervlakte voor winkels bedraagt in het voorstel 900 m² en het stadsbestuur vindt dat te laag. Dit zou kleinschalige handelzaken toelaten wat tot een uitholling van de handelsactiviteit in het stedelijk centrum zou kunnen leiden. In het voorstel is de minimale  perceelsgrootte voor debedrijven in het deelplan 5.000 vierkante meter. Omdat iets meer dan de helft van de bestaande bedrijven in Zottegem kleiner dan 5000 m² is blijft het College van oordeel dat op het toekomstige terrein “Spelaan” de perceelsgrootte vooral op die categorie van kleinere bedrijven moet afgestemd worden en dat daarom de minimum oppervlaktegrens verlaagd dient te worden tot 3000 m². De voorziene oppervlakte aan bedrijventerrein voor deze kleinere bedrijven aan de Buke is immers relatief beperkt.